SERVICES REFERENCER PUBLIKATIONER FAQ LINKS KONTAKT
Stabilisering af fundament

Stabilisering af 10 meter indvendig bærende
skillevæg for privat kunde, Ved Åbredden i Hørsholm

Bygherre:
Stabiliseret meter:
Dybde for stabilisering:
Entrepriseform:

Privat
10,0 meter
1,9 meter under terrændæk
Fagentreprise

Stabilisering af den indvendig bærende skillevæg blev udført, ved placering af injiceringsrør igennem gulvet under fodpanelerne. Da fodpanelerne igen var monteret blev borehullerne dækket af panelerne og der var ingen synlige tegn på injiceringen herefter.

Se mere om stabilisering af fundament herStabilisering af 11,5 meter randfundament
for privat kunde på Bredbækvej i Sønderborg

Bygherre:
Stabiliseret meter:
Dybde for stabilisering:
Entrepriseform:
Privat
11,5 meter
1,8 meter under terræn
Fagentreprise

Stabilisering af randfundament på etplans villa som stod delvis på sætningsgivende fyld af muld. Forud for stabiliseringen var der udført forundersøgelse med nivellement af bygningen og efterfølgende geoteknisk bedømmelse, af skadesområdet på ejendommen.

Stabiliseringen blev udført på 1 dag og der var ingen synlige spor efter vores arbejde da vi kørte efter endt udførelse.

Se mere om stabilisering af fundament herUretek stabiliserede 32 meter randfundament for Boligforening i Aalborg

Bygherre:
Rådgiver:
Stabiliseret meter:
Dybde for stabilisering:
Entrepriseform:

Boligforening
Cowi
32,0 meter
2,50 meter under terræn
Fagentreprise

Stabilisering af randfundament og indvendige bærende skillevægge. Sætningsskaderne var sket i forbindelse med utætheder i hovedkloakledning som havde skyllet større mængder af fyldmateriale bort. Da kloakken løber parallel og tæt op af bygningsdelen, havde dette medført revnedannelse og sætninger på rækkehuset. Efter foregående geotekniske undersøgelser blev området for stabiliseringsarbejdet bedømt og udførelse af stabiliseringen blev iværksat.

Stabiliseringsarbejdet blev hovedsaligt udført fra kælder og stabilisering af fundamentet blev afsluttet på 3 arbejdsdage.

Se mere om stabilisering af fundament herKombineret stabilisering af fundament og gulv med Uretek Metoden®

Bygherre:
Stabiliseret meter:
Stabiliseret kvadratmeter:
Dybde for stabilisering:
Entrepriseform:
Per Larsson
13,0 meter fundament
4,5 m2 gulv
2,0 meter under terrænn
Fagentreprise

Uretek har stabiliseret en kombination af fundament og gulv som havde sætninger.

Ved besigtigelse af ejendommen blev der konstateret revnedannelser i murværk og gulv i mindre del af bygningen. En geoteknisk undersøgelse viste imidlertid, at huset var korrekt funderet ved opførelsen. Årsagen til sætningerne og revnerne skulle findes i utæt fjernvarmestik, som var blevet udbedret nogle år forinden.

Både fundamentstabiliseringen og gulvstabiliseringen blev udført udefra, og hele arbejdet blev gennemført på ca. 1 dag og med meget få gener for bygherre.

Se mere om stabilisering af fundament herKombineret opgave med ScrewFast Skruepæle® og Uretek Metoden®

Bygherre:
Antal pæle:
Stabiliseret:
Entrepriseform:
Privat
13 pæle til 6 - 8m
75 m2 gulv
Fagentreprise

Efterfundering af fundament med ScrewFast Skruepæle® og efterfundering af gulv med Uretek Metoden®.

Ifølge geotekniske rapporter var halvdelen af fundamentet og gulv fejlfunderet på sætningsgivende jordlag. På grund af dybderne til de bæredygtige lag og ud fra et økonomisk synspunkt valgte man at benytte ScrewFast Skruepæle® for stabilisering af fundamentet.

Idet bygherre ikke ønskede at opbryde gulvet og fraflytte huset, valgte man at benytte Uretek Metoden® til stabilisering af gulvet. I stedet for flere ugers byggerod, blev gulvet stabiliseret på 3 dage med minimale gener for bygherren. Samtidig blev gulvet stabiliseret udefra for at skåne gulvfladen.

Se mere om stabilisering af fundament med ScrewFast Skruepæle® herUretek stabiliserede 35 meter randfundament
for Ansgarstiftelsen – Katolsk Bispekontor

Bygherre:
Rådgiver:
Stabiliseret meter:
Dybde for stabilisering:
Entrepriseform:
Ansgarstiftelsen – Biskoppens Kontor
Rådg. Ingeniør. C. Molte Jakobsen
34,5 meter
2,25 meter under terræn
Fagentreprise

Uretek har stabiliseret 35 meter randfundament for Ansgarstiftelsen – Katolsk Bispekontor. Uretek blev valgt på grund af den skånsomme løsning, så Karateskolen kunne forsætte uændret under arbejdet.

Bygningen, som er udlejet til Randers Karateskole, havde nogle kraftige sætningsrevner. Uretek blev valgt til at løse opgaven på grund af den skånsomme løsning med Uretek Metoden, hvor materialet GeoPlus injiceres ned i jorden og stabiliserer og øger jordens bæreevne.

Rådgivende Ingeniør F.R.I. C. Molte Jakobsen havde over en længere periode observeret, hvordan skaderne udviklede sig. Uretek startede derfor projektet med en geoteknisk undersøgelse til at bestemme skadens omfang. Undersøgelsen viste, at bygningsdelen uden kælder stod på ca. 1,5 meter fyld bestående af muld og sand, og det var årsagen til sætningsskaderne.

Allerede 1 måned efter at tilbuddet var udfærdiget var arbejdet udført og fundamentet stabilt. Uretek havde stabiliseret fundamentet under bygningsdelen med Uretek Metoden og sikrede dermed fundamentet mod fremtidige skader. Arbejdet blev udført hurtig og uden gener for skolen eller trafikken omkring bygningen. Forinden var de fornødne tilladelser til projektet, dvs. ledningsoplysninger, gravetilladelse, P- tilladelse med relevant skilte og afspærringsplan blevet indhentet.

Se mere om stabilisering af fundament herStabilisering af fundament på etageejendom

Bygherre:
Stabiliseret meter:
Bæredygtige lag:
Entrepriseform:
Ejerforening
255 meter
2,0 meter under eksisterende konstruktion
Fagentreprise

Ejerforening henvendte sig med ønsket om pris for stabilisering af ejendom på 3½ etage plus kælder. Der var konstateret sætningsskader i store dele af ejendommen og facaderenovering havde vist sig utilstrækkelig. Vores arbejde omfattede i første omgang udarbejdelse af forslag til stabilisering på baggrund af allerede udførte jordbundsundersøgelser samt forslag til supplerende jordbundsundersøgelser.

Senere fik ejerforeningens bestyrelse beboernes accept på at arbejde videre med projektet. I første omgang blev området for stabilisering klarlagt i samarbejde med rådgiver, og supplerende jordbundsundersøgelser, fire boreprøver og én graveprøve, blev iværksat. Efter udførelsen af de supplerende jordbundsundersøgelser blev der udarbejdet tilbud med fast pris på stabilisering af randfundament.

På en senere ekstra-ordinær generalforsamling blev forslaget til stabilisering vedtaget, og arbejdet kunne herefter starte. Arbejdet blev udført på under 1 måned med minimum af gene for beboere.

Se mere om stabilisering af fundament herFamilien Jørgensen, 3700 Rønne
Vi efterfunderede 18 meter fundament med 12 stk. ScrewFast Skruepæle® til ca. 6 meter under terræn.

Forud for opgaven, var der udført geotekniske boringer, hvor der blev truffet sætningsgivende aflejringer af muldfyld på sydøstlige hjørne af huset til en dybde af 3,25 meter under terræn. På baggrund af den geotekniske rapport blev det projekteret, at de 12 stk. ScrewFast Skruepæle® skulle installeres i 6 meters længder.

Opgaven blev udført med et mindre fjernstyret bæltekøretøj, som uden at beskadige sine omgivelser kunne arbejde i baghaven og indkørslen, hvor opgaven var. Der blev gravet minimale huller, hvor pælene skulle installeres og hæftes til fundamentet, og der var dermed næsten ingen reetablering, efter at pælene var færdiginstallerede. Opgaven blev løst på 3 dage.

Se mere om stabilisering af fundament med ScrewFast Skruepæle® herQ-ejendomme, 1455 Kbh. K
Vi udførte på én dag stabilisering af 16 meter fundament, der fordelte sig på tre indvendige kældervægge på en fireetagers bygning. Af de 16 meter fundament stabiliserede vi 12 meter til en dybde af 2,5 meter fra kældergulvet og fire meter til en dybde af 2,3 meter. Med vores metode sikrede vi – uden opgravning og dyr reetablering – en stabilitet, der forhindrer fremtidige sætningsrevner pga. ustabile indervægge.

Se mere om stabilisering af fundament herFamilien Kærn, 7620 Lemming
Huset havde kraftige revner i fundament og vægge på det ene hjørne. Årsagen til sætningsskaderne var, at fundamentet består af kampesten, der er lagt ud på et lag af træplanker. Disse planker var nogle steder så nedbrudte, at der kun var humuspartikler tilbage. Med Uretek Metoden® fyldte vi hulrum under kampestensfundamentet, samtidig med vi komprimerede jorden. I alt stabiliserede vi ni meter fundament + ti m2 gulv, og arbejdet blev udført på én dag uden opgravning og andre forstyrrelser.

Se mere om stabilisering af fundament herFamilien Nielsen, 3320 Skævinge
Vi stabiliserede på bare tre dage 29,7 meter fundament, der udgjorde en facade og to gavle – dvs. at vi også stabiliserede to hjørner. Vi brugte i alt 11 skruepæle på hver syv meter. Pælenes længder blev fastsat på baggrund af geotekniske boreprøver (jordbundsundersøgelser) og beregninger, som foretages af ingeniører. Tilsammen sikrer dette, at hver pæl har en styrke, som modsvarer den last, pælen skal bære.

Se mere om stabilisering af fundament med ScrewFast Skruepæle® herDen standhaftige tinsoldat, 5000 Odense C
Ubæredygtige jordlag under fundamentet medførte, at husets ene bagvæg hældte bagover – og det gav kraftige revner i både gulv og vægge. Med en række injiceringer af vores materiale,
Uretek GeoPlus®, fra underkant fundament og ned til en dybde af 2,1 meter stabiliserede vi væggen. Derefter var det muligt at udbedre revner – uden fare for at de opstår igen. Vi udførte arbejdet på én dag, og vi efterlod stedet uden det mindste spor af vores stabiliseringsarbejde.

Læs mere om stabilisering af fundament her
Se her, hvis du vil vide mere om jordbundsforhold

Forside Uretek
Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby
Tlf. 70 20 33 01
Fax 70 20 33 06

info@uretek.dk
Om Uretek
Vi er specialister i opgravningsfri, hensynsfulde og hurtige
stabiliserings- og funderingsløsninger. Vi har over 30 års
international erfaring og samarbejder med firmaer i mere end 70
lande. På verdensplan har Ureteknetværket løst mere end 100.000
opgaver fra små private projekter til store industrielle projekter.
Besøg os her
Uretek LinkedInUretek YouTube